พิมพ์คำค้นหา : 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4)

Gallery_detail
Youtube

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / กระทรวงมหาดไทย

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้

ลำดับ

ประเภท/ชื่อเรื่อง

เล่ม

ตอน

วันที่ประกาศ

หน้า

1

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์]

126

2 ก

13 มกราคม พ.ศ.2552

22

2

ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552

126

พิเศษ 140 ง

25 กันยายน พ.ศ.2552

14

3

ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552

126

พิเศษ 140 ง

25 กันยายน พ.ศ.2552

22

4

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

126

พิเศษ 140 ง

25 กันยายน พ.ศ.2552

83

5

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

115

พิเศษ 98 ง

21 ตุลาคม พ.ศ.2541

1

6

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

-

-

28 กรกฎาคม พ.ศ.2543

-

7

เทศบัญญัติ ทม.บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2552

126

พิเศษ 159 ง

30 ตุลาคม พ.ศ.2552

109

8

ระเบียบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557

131

พิเศษ 43 ง

23 มกราคม พ.ศ. 2557

1

9

ระเบียบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบร้อยร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2557

131

พิเศษ 43 ง

23 มกราคม พ.ศ. 2557

7

10

ระเบียบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2558

132

พิเศษ 20 ง

5 มีนาคม พ.ศ. 2558

1

10

ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

-

-

26 ธันวาคม 2565

-

10

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

140

พิเศษ 61 ง

16 มีนาคม 2566

14

เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น หากคุณกด "ยอมรับ" หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 

 

  

เมนูหลัก