ข้อมูลพื้นฐาน

Gallery_detail
Youtube
 • โทรคมนาคมและการสื่อสาร
  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
  - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)
  - การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)
  - สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทย์โทรทัศน์ในพื้นที่
  1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่ถนนนิวาศ ข้างโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่ถนนจิระตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  3. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาลเมืองุบรีรัมย์

 

 • การประปา
  - เทศบาลเมืองบุรีรัมย์อยู่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลฯ ประปาในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6,097 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ย 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีห้วยจระเข้มากเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและมีห้วยตลาดเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง
 • ไฟฟ้า
  - ในเขตทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 6,097 ครัวเรือน คิดเป็น พื้นที่ที่ให้บริการไฟฟ้า 100% ของพื้นที่ทั้งหมด
 • การคมนาคมขนส่ง
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและติดต่อกันภายในจังหวัดได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ในเขตเทศบาลมีถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัลท์ติก
 • การพาณิชยกรรมและบริการ
  - สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 15 แห่ง
  2. สถานีแก๊ส - แห่ง
  3. ตลาดสด 4 แห่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  4. ตลาดนัด 1 แห่ง
  5. ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง 1 แห่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  6. ธนาคาร 15 แห่ง
  - สถานประกอบการเทศพาณิชย์
  1. สถานธนานุบาล 3 แห่ง
  2. โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
  - สถานประกอบการด้านบริการ
  1. โรงแรม 10 แห่ง
  2. โรงภาพยนต์ - แห่ง
  3. ร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป 260 แห่ง
  4. ร้านอาหารระดับภัตตาคาร 1 แห่ง
  (ที่มา:กองคลัง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 • ชุมชน
  ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน ดังนี้
  1. ชุมชนชุมเห็ด
  2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ
  3. ชุมชนหนองปรือ
  4. ชุมชนประปาเก่า
  5. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
  6. ชุมชนบุลำดวนเหนือ
  7. ชุมชนตลาด บ.ข.ส.
  8. ชุมชนหลังศาล
  9. ชุมชนเทศบาล
  10. ชุมชนตลาดสด
  11. ชุมชนวัดอิสาณ
  12. ชุมชนบุลำดวนใต้
  13. ชุมชนหลังราชภัฏ
  14. ชุมชนต้นสัก
  15. ชุมชนหลักเมือง
  16. ชุมชนสะพานยาว
  17. ชุมชนโคกกลาง
  18. ชุมชนฝั่งละลม
 • สถานศึกษา
  การจัดการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 2 แห่ง
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ชุมชนหนองปรือ)
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพยาบาลบุรีรัมย์
  - ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 5 แห่ง
  1. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  2. โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
  3. โรงเรียนเทศบาล 3
  4. โรงเรียนอนุบาลธีรา
  5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  - ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 3 แห่ง
  1. โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
  3. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 "ไตรคามสิทธิศิลป์"
  - ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง
  - โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
  - ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 แห่ง
  - โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
  - ระดับวิทยาลัยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 แห่ง
  1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  2. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  - ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  - โรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 แห่ง
  1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางวพระอารามหลวง
  2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอิสาณ
  3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมธีราราม
 • กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
  - สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
  - ห้องสมุดประชาชน จำนวน1 แห่ง
  - สวนสาธารณะ จำนวน 11 แห่ง
  - สวนหย่อม จำนวน3 แห่ง
  - เกาะกลางถนนและพื้นที่สีเขียว จำนวน 5 แห่ง
 • สาธารณสุข
  - โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 750 เตียง (ที่มา:โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
  - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน1 แห่ง
  - คลินิกเอกชน จำนวน 65 แห่ง (ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์)
  - ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง (ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์)
  - คลินิกบริการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน1 แห่ง (ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์)
 • แหล่งน้ำ
  - คลองละลม ตั้งอยู่กลางเมืองบุรีรัมย์มีลักษณะเป็นรูปวงรี แบ่งเป็น 6 ส่วนหรือ 6 ลูก
  - สระน้ำ (ละลม) วัดกลาง
  - สระหนองปรือ

เมนูหลัก