พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2564
  2. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขวิกฤตปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับประธานชุมชนทั้ง 18 ชุมชน
  3. ร่วมประชุมชี้แจงวิกฤตปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมูลฝอยมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  4. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างทบทวน ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
  5. ประชุมประชาคม เพื่อรับรองการพักอาศัยของบุคคล ที่ขอจัดทำประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่พักอาศัยในชุมชนประปาเก่า

หน้าที่ 1 จาก 3

เมนูหลัก