ด้วยกำหนดให้คณะกรรมการสันนิบาตภาค คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
จึงให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 23 กำหนดว่า "ให้คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี จึงขอให้สันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วส่งรายชื่อให้สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  เพื่อจะได้ส่งรายชื่อให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำประกาศแต่งตั้งต่อไป
 
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุุรีรัมย์ (ชั้น 4)

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์