พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่างเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้เลือดออก
  2. เก็บขนเศษกิ่งไม้และวัชพืช ขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. กำจัดวัชพืชถนนเลียบทางรถไฟ ตั้งแต่สี่แยกถนนหลักเมืองถึงสามแยกโรงเรียนเทศบาล 2
  4. พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม โดยเก็บขนเศษกิ่งไม้และวัชพืช ขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ บริเวณทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ ถึง สี่แยกอัยการ
  5. ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร รายใหม่ เพื่อออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง

เมนูหลัก