พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมซักซ้อมการปฎิบัติงานควบคุมป้องกันโรคโควิด - 19 ณ ศูนย์คัดกรองโควิด - 19 ประจำชุมชนเทศบาล
  2. เตรียมสถานที่จัดตั้งสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด Local Quarantine (LQ) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  3. ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เตีรยมความความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่กักกันสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19
  4. ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
  5. ประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมนูหลัก