พิมพ์คำค้นหา : 
  1. เก็บกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  2. รับเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยการเสียสละเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย
  3. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  4. การประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4
  5. "ครัวพระราชทาน" อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี

เมนูหลัก