พิมพ์คำค้นหา : 
  1. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบ พ.ศ.2566
  2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เมืองเลยเกมส์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
  4. ล้างทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
  5. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่สตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก