พิมพ์คำค้นหา : 
  1. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ปรับลด อัตราดอกเบี้ย ช่วงเปิดภาคเรียน ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 66 นี้
  2. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
  3. ประชาสัมพันธ์รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565
  4. BURIRAM PRIDE 2023 บุรีรัมย์เฮาเท่ากัน เพศเท่าเทียม
  5. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมนูหลัก