เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกประมูลราคาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 3 หลัง ณ บริเวณตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อขอซื้อใบเสนอราคาประมูลได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 205 

การยื่นซองประมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ 2/2559 

e-Service