พิมพ์คำค้นหา : 

ที่มาโครงการสำนักงานสีเขียว

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีการกำหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะทำงาน และกำหนดกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้พลังงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและการมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

โดยกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบแต่ละหมวดกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรมทั้ง 7 หมวด ของเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้แก่

หมวดที่ 1 การบริหารสำนักงานสีเขียว
หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว
หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เมนูหลัก