รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 


บริการประชาชน