รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 


บริการประชาชน