พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างซ่อมรถขยะเล็ก ทะเบียน บว ๖๓๗ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒๐๐x๓๐๐ ซม. (โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำสติกเกอร์และป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย ของนายธีระ พันสุขเภาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย นางแตง คิดรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายนางสาวสำริด ขอนรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๔๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ AAA จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งและข้ออ่อน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อจารบีทนความร้อนสูง จุ ๒ กก.รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๔๐ บร. จำนวน ๑ กป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อชุดสาธิตป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก