ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และประชาคมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

บริการประชาชน