ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2559

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะประมูลซื้อ   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอย  ของเทศาลเมืองบุรีรัมย์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  2  รายการ  ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  ขนาด  165  แรงม้าพื้นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า  3.40  ตารางเมตร จำนวน  1  คัน
2. รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  แบบกระบะเทท้าย     จำนวน  2  คัน

รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา  กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
           5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบด้วยในสาระสำคัญ
           6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
           7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                 กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 ระหว่างเวลา 10.00  น.  ถึง  11.00  น. ณ  ห้องประชุม  ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ถนนรมย์บุรี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่  17   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2558
                 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  3,000  บาท  ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  19  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2558  ถึงวันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4461-2643  ต่อ 205  ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารแนบเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2559
- รายละเอียดราคากลาง

e-Service