เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมยื ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนนิวาศ งบประมาณ 1,760,000 บาท
2. โครงการติดตั้งโคมเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่บริเวณคลองละลมลูกที่ 1-6 (เพิ่มเติม) งบประมาณ 2,772,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากแยกถนนธานีตัดถนนบุลำดวนถึงแยกถนนธานีตัดถนนหลักเมือง งบประมาณ 2,000,000 บาท
4. โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการจราจรขนาดเล็ก งบประมาณ 800,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร งบประมาณ 2,900,000 บาท

เมนูหลัก