ประมูลจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มี่ความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางในการประมูลจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,696,000 บาท (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559 ถึงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 501 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ กศ. E1/2560 
- ราคากลางงานก่อสร้าง เลขที่ กศ. E1/2560 

เมนูหลัก