พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2560

Gallery_detail
Youtube

                        ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  จำนวน  8  โครงการ  ดังนี้
                                   1.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนจิระตัดถนนปลัดเมือง(แยกต้นสัก)
                                   2.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  บริเวณแยกถนนจิระตัดถนนสุนทรเทพ (แยกร้านไทยสงวน)
                                   3.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  บริเวณสี่แยกถนนสุนทรเทพ  ตัดถนนคูเมือง  (แยกร้านไมตรีจิต)
                                   4.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  บริเวณห้าแยกถนนหลักเมือง ตัดถนนนิวาศ  (แยกทางข้ามรถไฟไปโรงพยาบาลเอกชน)
                                   5.   โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  บริเวณสี่แยกถนนจิระตัดถนนหลักเมือง (แยกหลักเมือง)
                                   6.   โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร   บริเวณสี่แยกถนนหลักเมือง ตัดถนนอิสาณ (แยกไปรษณีย์)
                                   7.   โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  บริเวณสี่แยกถนนธานีตัดถนนหลักเมือง (แยกร้านปรีชาพาณิชย์)
                                   8.   โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  บริเวณสี่แยกถนนจิระตัดถนนรมย์บุรี (แยกตลาดไนท์บาร์ซาร์)

                           รายละเอียดและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดตามที่ระบุในเอกสารประมูลจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้  ราคา
กลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,478,000บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ราคากลางของทางราชการดังกล่าว   ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้
                         ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                                   1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
                                   2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามเอกสารประมูลจ้างข้อ 1.8
                                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า3,390,000 บาท(สามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เชื่อถือ
                                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2557

                                    7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)  ขึ้นไปกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.   2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2557
                                     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 24เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ.  2560เวลา10.00น. ถึง  10.30 น.ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00น.หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าทราบรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างดีและจะนำมาเป็นข้ออ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังมิได้  กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึง  11.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจะแจ้งผลการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่ 13  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 15  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560  ถึงวันที่  24 เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 4460 2345 ต่อ  205 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E2/2560

เมนูหลัก