เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ติดต่อขอซื้อใบเสนอราคาประมูลได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดยื่นซองประมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ 5/2559 

เมนูหลัก