สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้านทิศใต้ และถนนข้ามทางรถไฟหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้านทิศใต้ และถนนข้ามทางรถไฟหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำหรับเป็นค่า
1. รื้อทางเท้า ค.ส.ล. และคันหินรางตื้นบริเวณที่จะทำการก่อสร้างตลอดแนว
2. ขยายถนน ค.ส.ล. (A) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตร.ม.
3. วางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 103 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 14 บ่อ
4. ขยายถนน ค.ส.ล. (B) 3.20 เมตร ตลอดแนว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตร.ม.
5. เปลี่ยนฝาบ่อพัก ปรับปรุงแก้ไขบ่อพัก จำนวน 40 บ่อ
6. แก้ไขปรับปรุงบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่ตลอดแนว
7. ก่อสร้างคันหินรางตื้นตลอดแนวความยาวไม่น้อยกว่า 584 เมตร

ราคากลางในการจัดจ้าง 1,708,000 บาท
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น.

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 31 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 11 เดือน เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคม วันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคา 

e-Service