สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเสียงตามสายของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์) สำหรับใช้ในกิจการของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 44602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

e-Service