สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประงสค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จำนวน 167 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

e-Service