พิมพ์คำค้นหา : 

แบบประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะ ปี 2558

Gallery_detail
Youtube

แบบประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ  
     ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
     ภารกิจที่ 2 น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
     ภารกิจที่ 3 การจัดให้มีหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง
     ภารกิจที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร
- ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ  
     ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี
     ภารกิจที่ 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
     ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
     ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้
     ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
     ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน
- ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ ภารกิจที่ 11-12 
     ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ภารกิจที่ 12 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

- ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ ภารกิจที่ 13 
     ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว
- ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ ภารกิจที่ 14-15 
     ภารกิจที่ 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     ภารกิจที่ 15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ ภารกิจที่ 16 
     ภารกิจที่ 16 การอนุรักษืประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมนูหลัก