พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Gallery_detail
Youtube

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศ  ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก