พิมพ์คำค้นหา : 

รางวัลท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้านขยะมูลฝอยครบ 6 สมรรถนะรางวัล  6 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2555 จากกรมควบคุมมลพิษ


ผลงานดีเด่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2555 จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข


รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557  ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น  “โครงการแพทย์แผนไทยสู่การเรียนรู้” คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ผ่านเกณฑ์การประเมิน "ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2555 จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม  ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดโดย กรมอนามัย

เมนูหลัก