พิมพ์คำค้นหา : 

รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

Gallery_detail
Youtube

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นเกณฑ์การประเมิืนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำเป็นรายงานที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง นำไปกำหนดมาตการหรือกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

เมนูหลัก