พิมพ์คำค้นหา : 

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

 

ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขของประชาชน และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ มาตรา ๓๙ ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนำ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)" ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ดำเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้กำหนดมาตการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการเผยแพรข้อมุลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice19062562_0002.pdf)มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2328 kB1119

เมนูหลัก