พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Gallery_detail
Youtube

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

จึงประกาศเป็นเทศบัญญัติใช้บังคับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

เมนูหลัก