พิมพ์คำค้นหา : 

เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

Gallery_detail
Youtube

ตามที่สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีกำหนด 30 วัน นับแต่วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศ 

เมนูหลัก