พิมพ์คำค้นหา : 

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

Gallery_detail
Youtube

สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

- หนังสือเชิญประชุม  

เมนูหลัก