เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ  

       ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

        -  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) เวลา 09.00 - 10.30 น.

        -  สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  เวลา 10.30 - 12.00 น.

        -  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

       ดังรายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf1549 kB100

ประมวลภาพโครงการพัฒนาตามนโยบาย รายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 044602345 (ระบบ Call Center)
โทรสาร 044611396

กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน   กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
นายกเทศมนตรี
901   นายพิริยะ  พลวัน
ปลัดเทศบาล
911
นายยุทธชัย  พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
902   -
รองปลัดเทศบาล
912
นายเติมเขต  กีรติมาศ
รองนายกเทศมนตรี
903   นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล
รองปลัดเทศบาล
913

นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

904  

กิจการสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

900
905
สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) 044611396   กองคลัง (ชั้น 1) 044612643
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
เทศกิจ
สารบรรณกลาง (รับส่งหนังสือ)
งานทะเบียนราษฎร
-แจ้งย้าย/ตาย/เกิด
-ถ่ายบัตรประชาชน
-ชำระค่าไฟฟ้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
101
102

100
104105
 

งานธุรการ
งานการเงินฯ
ชำระภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
งานพัสดุฯ
งานแผนที่ภาษีฯ

201
203
204
205

205
206

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) 044611496   กองช่าง (ชั้น 2) 044611476
ค่าขยะ/เก็บขนกิ่งไม้/ขยะ
จดทะเบียนร้านอาหาร/ ใบอนุญาต
ป้ายโฆษณาชั่วคราว
ค่าทำเนียมหอพัก/เสริมสวย
ตลาดไนท์/ค้าปลีก/ถนนคนเดินเซราะกราว
301-303   ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน
ขอบ้านเลขที่
ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ
แจ้งถนนชำระ
ยืมเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้
401-404
กองการศึกษา 044614616   กองวิชาการและแผนงาน 044612302
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา
โรงเรียนเทศบาล 1 2 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
501-504   แผนพัฒนา เทศบัญญัติ แผนสี่ปี
ขอข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
นิติการ/กฎหมาย
601-604
กองสวัสดิการสังคม 044613912   กองช่างสุขาภิบาล 044612051
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ส่งเสริมอาชีพ
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
701-702   ระบบระบายน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
801-803
หน่วยตรวจสอบภายใน 044611396 ต่อ 120   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองปรือ) 044602398
โรงเรียนเทศบาล 1 044611516   โรงรับจำนำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  044611362
โรงเรียนเทศบาล 2 044611536   สถานีขนส่งผู้โดยสาร 044612534
โรงเรียนเทศบาล 3 044614957   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 044611496 ต่อ 302
      นวดแผนไทย 044611496 ต่อ 303

ตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๑.ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตลาด ตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ - ถนน จิระ
หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖
เลขที่ใบอนุญาต ไม่มี มี เลขที่ใบอนุญาต -
วันที่ออก - วันหมดอายุ - ออกโดย -
ประเภทตลาด ๑ พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๔.๙๙๒๙๒ E ๑๐๓.๑๐๘๐๔  ไปที่นี่คลิก 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ดูแล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่ง -
ที่อยู่ ๙ ถนน รมย์บุรี หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖
โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖

๒.รายละเอียดตลาด
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
ลักษณะตลาด เป็นตลาดที่ประกอบด้วยตลาดที่ต่อเนื่องกันบนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ จำนวน ๓ ตลาด ได้แก่
๑. ตลาดค้าส่ง พื้นที่ ๑,๔๒๑ ตร.ม. จำนวนแผงทั้งหมด ๕๔ แผง
จำนวนผู้ประกอบการค้า ๒๕ ราย ค่าเช่าแผง ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท
๒. ตลาดค้าปลีก พื้นที่ ๔,๒๑๘ ตร.ม.
๓. ตลาดไนท์บาซาร์ พื้นที่ ๓,๕๐๐ ตร.ม.
เวลาเปิดทำการช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

๓.ความเป็นมา
ตลาดสดค้าส่ง-ค้าปลีกและตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แต่เดิมเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้น
บริเวณถนนพิทักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (หลังเก่า) มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อปและสินค้าอื่นๆ โดยประกาศเป็นจุดผ่อนผัน ให้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ประกอบกับบริเวณถนนอิสาณข้างวัดกลางพระอารามหลวง ได้มีประชาชนไปตั้งวางจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ซึ่งการจำหน่ายสินค้าทั้ง ๒ จุด ทำให้เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจรของประชาชน บ้านเมืองสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดังนั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างตลาดแห่งใหม่ บนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ เพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าทั้ง ๒ แห่ง และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งเทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนและประสงค์จะขายสินค้าในตลาดแห่งใหม่มาลงทะเบียน เพื่อให้มีตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นตลาดสดน่าซื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๔๖ และเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

ตลาดสด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๑. ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตลาด ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ - ถนน สุนทรเทพ
หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖
เลขที่ใบอนุญาต -
วันที่ออก - วันหมดอายุ - ออกโดย -
ประเภทตลาด ๑ พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๔.๙๙๒๙๒ E ๑๐๓.๑๐๘๐๔  ไปที่นี่คลิก 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ดูแล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่ง -
ที่อยู่ ๙ ถนน รมย์บุรี หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖
โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖


๒. รายละเอียดตลาด
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และปรับปรุงโครงสร้างใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ลักษณะโครงสร้าง เหล็ก หลังคาสูงโปร่ง มีระบบท่อระบายน้ำ ลักษณะตลาด เป็นตลาดที่ประกอบด้วยตลาดที่ต่อเนื่องกัน ๓ ตลาด ได้แก่
๑. ตลาดเทศบาล ๑ พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตร.ม.
๒. ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดชัยพฤกษ์) พื้นที่ ๔๔๘ ตร.ม.
๓. ตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดเขียงหมูบน) พื้นที่ ๒๓๐ ตร.ม.

๓. ความเป็นมา
ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นตลาดสดแห่งเดียวในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่มีการ
จำหน่ายอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารแห้ง เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ครบวงจร จึงได้รับความนิยม จากประชาชนเป็นจำนวนมาก ตลาดสดเทศบาลประกอบด้วยตลาดที่อยู่ต่อเนื่องกัน ๓ ตลาด คือ ตลาดเทศบาล ๑ ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดชัยพฤกษ์) และตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดเขียงหมูบน)
การจัดตั้งตลาดสดเทศบาลครั้งแรก ไม่มีหลักฐานการจัดตั้งเมื่อใด แต่มีการก่อสร้างโครงอาคารเป็นโครงอาคารไม้ ประมาณ ปี ๒๕๐๕ มีพื้นที่ ๑,๒๙๖ ตร.ม. มีเพิงต่อเติมจากตัวอาคารด้านตะวันตก ตะวันออกและด้านทิศใต้ เมื่อตลาดมีอายุการใช้งานยาวนานจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมืองทำให้คับแคบ จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในปี ๒๕๔๒ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาให้สูงโปร่งขึ้น จัดทำท่อระบายน้ำ ทางเดินรื้อ เพิ่งที่ต่อเติมด้านตะวันตก ตะวันออกและด้านทิศใต้ แล้วจัดทำโครงหลังคาเป็นอาคารเดียวกัน จัดทำแท่นเขียงหมู เขียงเนื้อและผักสดใหม่ มีพื้นที่รวม ๒,๘๐๐ ตร.ม.

รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุนดีเด่น “โครงการชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก” อันดับ 1 ประจำปี

2556 ระดับอำเภอ