แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๔)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๔)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๑๕๖๒)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคผนวก


สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน(รายละเอียดแนบ)
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๓ ประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ ๕ รายละเอียดโครงการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ต่อ)
ส่วนที่ ๖ ติดตามและประเมินผล
ภาคผนวกสารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน(รายละเอียดแนบ)
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๓ ประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ ๕ รายละเอียดโครงการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ ติดตามและประเมินผล