เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหารแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศบาลไทย วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในการอนุมัติการเบิกจ่ายในการสนับสนุน วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

แจ้งเลื่อนการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561 จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เลื่อนไปเป็น วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประโึคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ด้วยกำหนดให้คณะกรรมการสันนิบาตภาค คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
จึงให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์

แจ้ง งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์สันนิบาตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยเลื่อนไปจัดในปี 2561

  หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.19/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 23 กำหนดว่า "ให้คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี จึงขอให้สันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วส่งรายชื่อให้สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  เพื่อจะได้ส่งรายชื่อให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำประกาศแต่งตั้งต่อไป
 
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุุรีรัมย์ (ชั้น 4)

ขอเชิญนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การแต่งกาย ข้าราชการสวมชุดปกติขาวไว้ทุกย์ พนักงานลูกจ้างสวมใส่ชุดสุภาพสีดำ

 หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.20/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลตำบลอิสาณ (บ้านโคกหัวช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม 

http://bit.ly/2cVVce2