วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (VISION)

"เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข"


พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคม และการขนส่ง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 • พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีัรัมย์ ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยการพัฒนาพื้นที่ต้นทุนด้านโบราณสถานที่มีคุณค่าทางอารยธรรมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน