สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4

 

รายละเอียดเพิ่ม

- หนังสือเชิญประชุม