สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560