เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย หากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร 044611111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดรายละเอียด
- ประกาศ