ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จำนวน 197 รายการ
ราคากลาง 1,763,432 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหวา่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044611516 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (ประกาศสอบราคา)ประกาศสอบราคา11510 kB418