ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ลูกที่ 1-6  และสร้างแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวและกีฬา  จำนวน  1  โครงการ

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดตามที่ระบุในเอกสารประมูลจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 22,300,000บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)ราคากลางของทางราชการดังกล่าว   ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

 

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามเอกสารประมูลจ้างข้อ 1.8

4.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า8,900,000 บาท(แปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เชื่อถือ

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2557

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

 ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  2,000,000

บาท(สองล้านบาทถ้วน)  ขึ้นไปกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.   2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2557

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  7เดือนมิถุนายนพ.ศ.  2560เวลา10.00น. ถึง  10.30 น.ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00น.หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าทราบรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างดีและจะนำมาเป็นข้ออ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังมิได้                

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่15เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2560ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึง  11.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจะแจ้งผลการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่ 20  เดือน มิถุนายนพ.ศ.  2560

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่   29เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2560  ถึงวันที่ 7เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 4460 2345ต่อ  205ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  29 เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.   2560