โล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับ ทอง ปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม