โล่เกียรติคุณ การบริหารจัดการนำ้เสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จากองค์การจัดการน้ำเสีย