โล่เชิดชูเกียรติ ด้านการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 จากองค์การจัดการน้ำเสีย