ด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ต่อไป