เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
- ประกาศเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ - ประมาณการรายรับ/รายจ่าย

 

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556
สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ - ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
-
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
งบกลาง
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองช่างสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
- สถานธนานุบาล
- ถานีขนส่งผู้โดยสาร

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555


ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2555
สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ - ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
งบกลาง
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองช่างสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ดาวโหลดเทศบัญญัติ ประจำปี 2555

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554
สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ - ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
-
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
งบกลาง
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองช่างสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ดาวโหลดเทศบัญญัติ ประจำปี 2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย และส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ - ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองช่างสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์