แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก (เงิน) 

ผลการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว