ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 จึงประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสี่ปี แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน

 


บริการประชาชน