ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (ประกาศใช้แผนการดำเนินการเพิ่มเติม 1/2560)ประกาศใช้แผนการดำเนินการเพิ่มเติม 1/2560503 kB244

บริการประชาชน