ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ให้มีความทันสมัย เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรองรับนโยบายการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จึงประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมเป็นครอบครัวมหาดไทย และติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ทางช่องทางดังนี้

  • Facebook Fanpage : "กระทรวงมหาดไทย PR"
  • Twitter : "กระทรวงมหาดไทย PR"
  • Instagram : "กระทรวงมหาดไทย PR"

 

บริการประชาชน