เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอยกเลิกประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

บริการประชาชน